fbpx

Regulamin newslettera

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 stycznia 2023 roku.

§ 1 

 1. Poniższy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej “Regulaminem” przedstawia zasady dotyczącej świadczenia tej usługi przez Art-Vida dostępnej pod linkami: www.art-vida.com, www.annamilewska.art-vida.com, www.nieruchomosci-zagraniczne.pl (com), www.hiszpaniazekspertem.pl.
 2. Administratorem strony jest Anna Milewska ART — VIDA pod adresem fizycznym Avenida Principes de Asturias 17 03177 Daya Vieya, Hiszpania NIP / NIF ES Y2476352W, z którym kontakt możliwy jest za pomocą:
 • adresu e-mail: info@art-vida.com
 • numeru telefonu: +34 643 65 03 10.

§ 2 

 1. Usługa Newsletter opiera się na przesyłaniu przez Art-Vida na wskazany przez użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych oraz wiadomości smsowych na udostępniony przez niego numer telefonu, które obejmują informację dotyczącą świadczeń, jakie oferuje sklep.
 2. Konsument zawiera umowę o świadczenie usługi Newsletter z Art-Vida poprzez podanie swojego adres e-mail oraz numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym, mając na celu uzyskiwanie wiadomości mailowych i smsowych, których treść wskazana jest w ustępie powyżej.

§ 3 

 1. Usługa Newsletter jest dobrowolna oraz bezpłatna.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgód marketingowych, zgody na newsletter oraz nie chce podać swoich danych, a zgłasza chęć uzyskania treści newslettera, występuje możliwość udostępnienia ich za ustaloną kwotę.

§ 4

 1. Aby skorzystać z usługi Newsletter, należy na stronach dostępnych pod adresami URL: www.art-vida.com, www.annamilewska.art-vida.com, www.nieruchomosci-zagraniczne.pl (com), www.hiszpaniazekspertem.pl w części obejmującej Newsletter podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zapoznaniu się z Polityką Prywatności i Regulaminem Newslettera.
 2. Na podany adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny, aby potwierdzić chęć uczestnictwa w Newsletterze. Kliknięcie go jest równoznaczne z akceptowaniem Polityki Prywatności oraz Regulaminu Newslettera i powoduje zawarcie umowy pomiędzy Administratorem strony a konsumentem.

§ 5

 1. Art Vida informuje, że w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U. z 2018 r.  poz. 1191 z późn.zm.) Newslettery rozumie się jako utwory.

§ 6

 1. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.
 3. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.). 

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym poprzez naciśnięcie w stopce Newslettera opcji “Wypisz mnie” lub odpisując na wiadomość sms „Anuluj subskrypcję”.

§ 8

 1. W celu  skorzystania z usługi Newsletter należy mieć dostęp do sieci Internet, posiadać skrzynkę mailową, standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową. 

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: info@art-vida.com.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Art-Vida.
 3. Art-Vida rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Jeśli użytkownik nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 14 dni, zostaje ona automatycznie uznana. 

§ 10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 11

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz czas trwania poniższych czynności lub określony przepisami prawa:
  1. realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
  2. prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi
   – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym (np. email),
  3. wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
  4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
   — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
  5. do momentu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego
   — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
  6. do momentu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
  7. maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji
   i dacie wypisania się,
   z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nieotworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.
  8. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

§ 12

 1. Pod adresem e-mail: iod@cez.gov.pl istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Na podstawie wyrażonej zgody mającej na celu świadczenie usługi Newsletter dane Użytkownika będą przetwarzane.
 3. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do usunięcia ich po osiągnięciu okresu archiwizacji danych.
 4. W przypadku skarg Użytkownik ma prawo do kontaktu z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w Polityce prywatności oraz plikach cookies.

Anna Milewska – Niezależny Doradca Nieruchomości.
Założyciel firmy ART-VIDA Audyt Nieruchomości w Hiszpanii.
ART-VIDA 2010 – 2020